خدا را شاکریم که منطقه ویژه اقتصادی به سرعت توانست در بازرگانی بین المللی هم با استانداردهای بین المللی هماهنگ شده و در سامانه جامع گمرکات جهانی خود را ثبت نماید و چشم انداز روشنی را در اختیار سرمایه گذاران و بخشهای خدماتی و تولیدی قرار دهد تا با این ابزار استاندارد بتوانند فعالیت های خود را در منطقه افزایش دهند. انشاء الله روز به روز شاهد رشد و شکوفایی منطقه در عرصه مبادلات جهانی باشیم

Leave a Reply

Your email address will not be published.
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>