جناب آقای عباسپور آشنا آباد سرپرست مدیریت هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در تاریخ 11/10/1398 در سایت منطقه حضور پیدا کردند و طی جلساتی با مدیران منطقه در جریان پیشرفت پروژه‌های منطقه قرار گرفتند

Leave a Reply

Your email address will not be published.
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>