تجارت ایران همسطح تراز جهانی با راه‌اندازی “سامانه جامع تجارت ایران”
به گزارش روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت:
سامانه جامع تجارت در تاریخ ۹۹/۹/۹ و در راستای شفافیت و مبارزه با فساد افتتاح شد.
.
این سامانه با ایجاد شفافیت، امکان مقابله مؤثرتر با فساد و قاچاق را فراهم خواهد کرد و یک اقدام بزرگ در حوزه ساماندهی اقتصاد محسوب می‌شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published.
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>