جلسه کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با هدف بررسی طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی گرمسار در تاریخ ششم آذر ماه 1397 در محل دبیرخانه شورا برگزار و پس از بحث و بررسی طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی گرمسار تایید و تصویب گردید و در دستور کار اولین جلسه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی قرار گرفت.  امید می رود مصوبه طرح جامع گرمسار در اولین جلسه شورای عالی به ریاست جناب آقای جهانگیری معاون اول محترم ریاست جمهوری صادر گردد

 

طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی گرمسار که سند اصلی توسعه آتی منطقه ویژه اقتصادی گرمسار می باشد در نوع خود یکی از کامل ترین طرح جامع تدوین شده در زمینه مناطق ویژه اقتصادی بوده و در برگیرنده کلیه مطالعات امکان سنجی، راهبردی، فنی، اقتصادی، زیست .محیطی، شهرسازی و توسعه صنعتی می باشد. گفتنی است این طرح جامع توسط مهندسین مشاور فجر توسعه و با نظارت شرکت مدیریت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار تهیه و تدوین گردیده است.