بنابر اعلام مدیر برنامه ریزی منطقه ویژه اقتصادی گرمسار فرآیند اصلاح و به روز رسانی مطالعات منطقه ویژه اقتصادی گرمسار خاتمه یافته و طرح آماده ارسال برای دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می باشد.

میثم تشکری ادامه داد طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی گرمسار توسط مهندسین مشاور فجر توسعه تهیه گردیده است و قبلاً برای دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گرمسار ارسال گردیده بود لیکن به دلیل پاره از موارد زیست محیطی مجدداً مورد بازنگری و به روز رسانی قرار گرفت و در حال حاضر فرآیند انجام مطالعات تکمیل شده است.

ایشان ادامه داد طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی گرمسار که سند اصلی توسعه منطقه محسوب می شود نسبت به سایر طرح جامع دارای ویژگی های منحصر به فردی است که از جمله می توان به مطالعات گسترده زیست محیطی است که و فراتر از دستور العمل های موجود در این طرح بدان پرداخته شده است. بر اساس این طرح منطقه ویژه اقتصادی به 4 سایت تقسیم شده است و بر اساس مطالعات گسترده اقتصادی صنایع مجاز و مطابق با شرایط زیست محیطی منطقه برای استقرار در منطقه تعیین شده است. در این طرح ویژگی اصلی این منطقه که قرار گیری در تقاطع کریدورهای بین المللی شمال – جنوب و شرق – غرب (جاده ابریشم) است مورد توجه بوده و طرح ایجاد بندر خشک در آن لحاظ گردیده است.

امید می رود فرآیند تصویب طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی گرمسار در شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی حداکثر تا پایان پاییز 1397 خاتمه یابد.

One comment

  • آرش نظری
    آرش نظری

    سلام عالی است

Leave a Reply

Your email address will not be published.
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>