• برگزاری سمینار “آشنایی با معافیت های قانونی و رویه های گمرکی در مناطق ویژه اقتصادی”
  • زمان برگزاری: دوشنبه 22 مهرماه 1398، ساعت 9 الی 12
  • محل برگزاری:کیلومتر 90بزرگراه تهران-گرمسار، سایت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار، تالار حکمت
  • حضور در سمینار صرفاً از طریق ثبت نام
  • تلفن ثبت نام: 3121 – 023 داخلی 107

Leave a Reply

Your email address will not be published.
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>