عبدالرضا نادری: مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره

محسن رضوانی زاده: رئیس هیات مدیره


پژمان آریامنش: مدیر مهندسی و توسعه زیرساخت


سعید نجم روشن: مدیر سرمایه گذاری


عبدالمجید تدین: مدیر مالی اداری و پشتیبانی


نبوی طباطبائی: مدیر بهره برداری و ریاست سایت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار


کیوان علیزاده: مدیر پروژه منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

 

محمدعلی نظری: مدیر برنامه‌ریزی


حسین تیموری: مسئول HSEE و مدیریت بحران


نگار افشارنیا: رئیس امور اداری و منابع انسانی