خانهmainپیام مدیرعامل

پیام مدیرعامل

پیام مدیرعامل

اقتصاد پایدار محصول برنامه ریزی اصولی و استراتژیک

اقتصاد پایدار محصول برنامه ریزی اصولی و استراتژیک براساس داشته های واقعی هر منطقه است که این مقصود نیز فقط با ایجاد زیرساختهای مناسب و منطبق با نیازمندیهای واقعی حاصل می گردد . در راستای دستیابی به منظور فوق، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی می تواند بستر مناسبی برای توفیق در این اهداف بوده و پایه گذار توسعه محلی، استانی و حتی ملی باشد. خوشبختانه تجربه دیگر مناطق ویژه در کشور، نه تنها توانسته خط مشخصی را در مسیر ایجاد اقتصاد موثر، در هر یک از محدوده هایی که پوشش داشته نشان دهد بلکه از آن هم فراتر رفته و مرزهای بزرگتری را در نوردیده بگونه ای که خود تبدیل به یک هویت منطقه ای و حتی ملی گردد. از این منظر مناطق ویژه اقتصادی، بجای آنکه با دیگر الگوها و تجربه ها مورد مقایسه قرار گیرند خود تبدیل به یک شاخص و یک الگوی معین شده اند که باید دیگر محرکهای اقتصادی را با آنها سنجید و یا از آنها الگو گرفت. از طرفی از آنجاکه محور ایجاد و رشد این مناطق بر اساس پایه های اقتصاد صنعتی و فعالیتهای خدمات تولیدی و بازرگانی فعال و مثبت بنا می گردد، امکان دلالی و منفعت طلبی صِرف از سودجویان سلب شده و لذا می توان به پویایی و بالندگی آنها بشدت امیدوار بود.

منطقه ویژه اقتصادی گرمسار نیز بر همین اساس و با مطالعات اصولی و جامع نگر منطقه ای و فرا منطقه ای برنامه ریزی و بنیان نهاده شده تا بتواند با استفاده از قابلیت های بالایی که در استان سمنان و شهر گرمسار و استانهای همجوار علی الخصوص خراسان و تهران وجود دارد موجد یک الگو و شاخص جدید در این منطقه از کشور باشد.

خوشبختانه علیرغم مشکل بزرگ کمبود آب در کل کشور که بنظر میرسید اساسی ترین چالش این پروژه ملی باشد وجود رودخانه فصلی حبله رود و سد نمرود در شمال شرقی گرمسار و تخصیص بخش بزرگی از آب استان در این منطقه ویژه، نوید روزهای خوبی را در آینده نزدیک برای این منطقه دارد و شرکت مدیریت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار نیز با استعانت از ایزد منان و با بهره گیری از یاری کلیه مسئولین و مدیران استانی و کشوری، تمامی سعی و تلاش خود را برای استفاده از همه ظرفیت های قابل دسترسی در این پروژه به کار خواهد بست تا با استفاده از تجربیات موفق قبلی، بسیار زودتر از آنچه که در اینگونه پروژه ها شاهد آن هستیم بتوانیم سفره الوانی از برکات خداوندی رابرای سرمایه گذاران و صاحبان ایده های جدید بگسترانیم …. انشاء ا…

عبدالرضا نادری – مدیرعامل شرکت مدیریت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

زمستان ۱۳۹۵