خانهفراخوان ها

فراخوان ها

آگهی احداث شبکه توزیع گاز سایت 2

فراخوان ارزیابی کیفی برای مناقصه احداث شبکه توزیع گاز سایت ۲ منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

تلفن تماس با واحد مناقصات : ۲۲۰۳۷۴۷۷-۰۲۱

5252

 

تمدید آگهی تکمیل معابر سایت 2

فراخوان ارزیابی کیفی برای مناقصه تکمیل معابر سایت ۲ و جاده حراستی پیرامونی سایت ۱ و ۲ منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

تلفن تماس با واحد مناقصات : ۲۲۰۳۷۴۷۷-۰۲۱

5252
77

فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران با موضوع خدمات کنترل مهندسی و نظارت بر پروژه ها و خدمات طراحی و تهیه اسناد در شرکت مدیریت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

خاتمه یافته

5252
88

فراخوان مناقصه خرید لوله های مورد نیاز طرح شبکه توزیع آب سایت ۲ منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

خاتمه یافته

5252
99

فراخوان مناقصه طراحی، تهیه مصالح و اجرای ساختمان پیش ساخته اداری منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

خاتمه یافته

d33