منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

نزدیکترین منطقه ویژه اقتصادی با گرایش صنعتی - تجاری به تهران

راهنمای سرمایه گذاری

پرسشنامه ایجاد واحد های صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

سایت پیشرو منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

در حال حاضر و به دلیل انتخاب راهبرد توسعه مرحله ای سایت 2 منطقه ویژه به عنوان سایت پیشرو انتخاب گردیده و در حال تکمیل می باشد. واگذاری اراضی به سرمایه گذاران بخش صنعت با رعایت ضوابط طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی گرمسار در جریان می باشد.

شهریور 1397

230+ مساحت سایت پیشرو - هکتار
114+ اراضی قابل واگذاری در سایت پیشرو- هکتار
20+ اراضی واگذار شده به سرمایه گذاران - هکتار
14+ تعداد سرمایه گذاری قطعی انجام شده - فقره

شرکت مدیریت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

برای اطلاعات بیشتر در خصوص سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار با واحد سرمایه گذاری شرکت مدیریت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار تماس حاصل نمایید

همکاران منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

تماس با ما