تولید مواد شیمیایی ، ترکیبات کود شیمیایی و ترکیبات ازت، تولید مواد پلاستیکی به شکل اولیه

تولید صابون مواد پاک کننده و غیره، تولید انواع رنگ و روغن جلا تولید سموم دفع آفات و سایر تولیدات مرتبط