خانهدرباره مامدیران شرکت

مدیران شرکت

اعضای هیئت مدیره شرکت مدیریت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار به شرح زیر می باشند.

5252
tasaloti1

سید محسن تسلطی

رئیس هیئت مدیره

06
naderi255

عبدالرضا نادری

نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

06
rezaei255

مجتبی رضایی

عضو هیئت مدیره

06
d33