تیم ما

تیم ما

محمد پورعباسیان

رئیس هیئت مدیره

محسن محمدی

عضو غیرموظف هیئت مدیره

محسن جمالی‌مهر

مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره

عبدالمجید تدین

مدیر مالی اداری و پشتیبانی

پژمان آریامنش

مدیر مهندسی و توسعه زیرساخت

محمدعلی نظری

مدیر مطالعات و برنامه‌ریزی راهبردی و سرپرست سرمایه‌گذاری

شهاب موالی

سرپرست بهره‌برداری

کیوان علیزاده

مدیر امور مهندسی