تیم ما

تیم ما

پیام فخرو

رئیس هیئت مدیره

محسن اتابکی

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

کیوان گردان

عضو هیئت مدیره

معصومه میرآخورلی

مدیر مالی اداری و پشتیبانی

پژمان آریامنش

رئیس امور مهندسی و اجرایی

محمدعلی نظری

مدیر مطالعات و برنامه‌ریزی راهبردی و سرپرست سرمایه‌گذاری

کیوان علیزاده

رئیس شهرسازی