تیم ما

تیم ما

محمد پورعباسیان

رئیس هیئت مدیره

محسن محمدی

مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره

کیوان گردان

عضو غیر موظّف هیئت مدیره

عبدالمجید تدین

مدیر مالی اداری و پشتیبانی

پژمان آریامنش

مدیر مهندسی و توسعه زیرساخت

محمدعلی نظری

مدیر مطالعات و برنامه‌ریزی راهبردی و سرپرست سرمایه‌گذاری

سیدمهدی موالی

سرپرست مدیریت بهره‌برداری و رئیس امور اجرایی سایت

کیوان علیزاده

رئیس امور مهندسی