رویه‌های گمرکی خاص مناطق ویژه

رویه‌های گمرکی خاص مناطق ویژه

  • كالاهایی كه به منظورتولید یا ارائه خدمات ازخارج از كشور وارد منطقه می شوند، از شمول مقررات عمومی صادرات و واردات كشور مستثنی خواهند بود.
  • ورود كالاهای تولید شده در منطقه به داخل كشور به میزان درصد ازرش افزوده ایجاد شده مجاز بوده و نیاز به ثبت سفارش و گشایش اعتبار نخواهد داشت.
  • واردات و نگهداری كالا (مانند مواد اولیه، ماشین آلات، ابزار و قطعات تولیدی) به صورت امانی در منطقه ویژه اقتصادی مجاز است.
  • كالاهای گوناگونی كه از خارج و یا مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی به منظور صادرات وارد منطقه می شوند، با كمترین تشریفات می تواند مجدداً به خارج صادر شوند.
  • واگذاری تمام یا قسمتی از كالا به دیگران (با صدور قبض انبار تفكیكی قابل معامله، گواهی مبدأ، گواهی و كپی بارنامه تأیید شده مورد قبول كلیه سازمان ها و ارگان های دولتی، از جمله سیستم بانكی كشور) در منطقه امكان پذیر است.