مزایده ها و مناقصات

مزایده ها و مناقصات

طراحی و احداث سوله انبار شماره دو گمرک منطقه ویژه اقتصادی گرمسار (تجدید فراخوان) و عملیات اجرایی زیرسازی و ابنیه فنی خط ریلی آنتنی

طراحی و احداث سوله انبار شماره دو گمرک منطقه ویژه...

این شرکت در نظر دارد با رعایت قانون برگزاری مناقصات، عملیات موضوع ذیل را با مشخصات و شرایط مورد نظر...