مزایده ها و مناقصات

مزایده ها و مناقصات

طراحی، تهیه مصالح و اجرای کامل سوله انبار شماره دو گمرک منطقه ویژه اقتصادی گرمسار (به مساحت حدود ۱۱۰۰ مترمربع)

طراحی، تهیه مصالح و اجرای کامل سوله انبار شماره دو...

این شرکت در نظر دارد با رعایت قانون برگزاری مناقصات، عملیات موضوع ذیل را با مشخصات و شرایط مورد نظر...

انجام کارهای پراکنده ابنیه، تأسیساتی، حفظ و نگهداری شبکه توزیع و خط انتقال آب در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

انجام کارهای پراکنده ابنیه، تأسیساتی، حفظ و نگهداری شبکه توزیع...

این شرکت در نظر دارد با رعایت قانون برگزاری مناقصات، عملیات موضوع ذیل را با مشخصات و شرایط مورد نظر...