چشم انداز

چشم انداز

منطقۀ ویژۀ اقتصادی گرمسار تا افق ۱۴۰۴، به مرکز تولید مؤثر در زمینۀ تکمیل زنجیرۀ ارزش بخش صنعت کشور متکی بر پتانسیل و ظرفیت‌های جغرافیای اقتصادی خود با تأکید بر منابع محلی و اقتصاد دانش پایه و خلاق تبدیل خواهد شد. ستون فقرات این رخداد، ایجاد فضای کسب ‌و کار نمونه خواهد بود. همچنین، منطقه براساس یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مکانی خود یعنی استقرار در مثلث تبادلات کشور و دارابودن زیرساخت‌های ارتباطی و مواصلاتی، یکی از هاب‌ها و شبکه‌های «تدارک و توزیع مواد و کالا» را با هدف صادرات مجدد و ترانزیت و ترانشیپ مبتنی بر مأموریت خود مصرحه در قانون تأسیس مناطق ویژه اقتصادی، در منطقه فراهم خواهد ساخت.

همچنین، منطقه بر اساس یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مکانی خود، یعنی استقرار در مثلث تبادلات کشور و دارا بودن زیرساخت‌های ارتباطی و مواصلاتی، یکی از هاب‌ها و شبکه‌های «تدارک و توزیع مواد و کالا» را با هدف صادرات مجدد و ترانزیت و ترانشیپ مبتنی بر مأموریت مصرحه خود در قانون تأسیس مناطق ویژه اقتصادی در منطقه فراهم خواهد ساخت.